De Kraanvogel

Praktijk voor Psychotherapie

Tarieven en regelingen psychotherapie

Consultduur

Consulten duren doorgaans 60 minuten. In een relatietherapie is een 90 minuten gebruikelijk.

Kennismakingsgesprek

Het is mogelijk om een afspraak te maken voor een (kosteloos) kennismakingsgesprek van ca. 15 minuten. Daarin kunnen we kijken of uw vraag en mijn aanbod bij elkaar aansluiten, en of het 'klikt'.

Verwijzing door huisarts?

Als u de consulten vergoed wilt krijgen door de basisverzekering (zie hieronder bij 'Vergoeding door verzekering') is een verwijzing door huisarts of psychiater noodzakelijk. Wanneer u zelf de kosten betaalt (zie hieronder onder 'Tarieven voor wie zelf betaalt') kunt u ook zonder verwijzing in de praktijk terecht.

Wachtlijst

In de praktijk in Arnhem is er op dit moment (maart 2023) een wachttijd van ca. drie maanden, u kunt wel een kennismakingsgesprek afspreken.
In de praktijk in Utrecht neem ik geen nieuwe cliënten meer aan, daar rond ik alleen lopende behandelingen af.


De volgende alinea geldt alleen op het moment dat de wachttijd langer dan 10 weken is. Wanneer u de wachttijd voor uw situatie te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder (mij), of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de 'treeknormen').

Vergoeding door verzekering

Psychotherapie is opgenomen in de basisverzekering. Dat betekent dat behandeling rechtstreeks wordt vergoed door zorgverzekeraars, en dat het wettelijke eigen risico van toepassing is. Ik heb een contract met de belangrijkste zorgverzekeraars. Wel is er vanuit verschillende zorgverzekeraars een strakke budgettering. U kunt daarom het beste even met mij overleggen of mijn praktijk nog budget heeft voor uw verzekering. Uw zorgverzekeraar ontvangt de rekening met de code van de vastgestelde aandoening(en) en de bestede tijd. 
Er zijn enkele situaties waarin psychotherapie niet wordt vergoed door de basisverzekering. Relatietherapie wordt alleen vergoed op grond van een stoornis anders dan relatieproblemen. Zo zijn er nog enkele uitzonderingen, waaronder 'aanpassingsstoornissen' en 'verstoorde rouw'. Check hiervoor uw polis. Mocht dit van toepassing zijn dan wordt een behandeling beschouwd als een 'overig zorgproduct' (OZP) en betaalt u de behandeling in principe zelf. 

Met deze verzekeringen heb ik in 2023 een contract:

  • Zilveren Kruis, met o.a Interpolis, Avero Achmea, Pro Life, FBTO, De Friesland
  • VGZ, met o.a. Univé Zorg, Zekur, Zorgzaam Verzekerd, IZA, IZZ, Cares
  • CZ, met Delta Loyd en Ohra
  • ASR, met o.a VvAA, Aevitae, Ditzo, ONVZ, PNO, Zorg en Zekerheid, IAK, De Amersfoortse, ENO
  • DSW, met o.a. Stad Holland, Anna 12

Als u verzekerd bent bij een hierboven niet genoemde zorgverzekeraar, controleer dan onder welke grotere deze eventueel valt aan de hand van de uzovi-code tabel op internet (te downloaden via de website over het Uzovi-register. Het uzovi-nummer staat op uw pas.

Als u overlegt met de zorgverzekeraar is dit de AGB-code van de praktijk: 94-003298. 

Verzekeringen waarmee ik geen contract heb

In 2023 heb ik geen contract met

  • Menzis, met o.a. Anderzorg, Azivo en HEMA
  • Caresq met o.a. Promovendum, National Academic en Besured (uzovi 3353) en Iptiq

Op dit moment zijn er bij mijn weten geen andere verzekeringen waarmee ik geen contract heb. (Wel kan het dus zijn dat door de strakke budgettering het niet zonder meer mogelijk is om te starten met behandeling, zie hierboven bij het kopje 'Wachtlijst'.)
Wie bij een verzekering zit waar ik géén contract mee heb reken ik 90 % van de door de NZa vastgestelde tarieven. Mogelijk ontvangt u in dit geval overigens wel vergoeding via uw zorgverzekering als u een zogeheten 'restitutiepolis' heeft.

Tarieven voor wie zelf betaalt

Ik reken aan wie zelf betaalt 90 % van de door de NZa vastgestelde tarieven.

Afzeggen van consulten en 'no-show'

In verband met mijn planning is het wenselijk als u afspraken tijdig afzegt. Wanneer u een afspraak korter dan 24 uur van tevoren afzegt breng ik deze bij u in rekening. Nieuwe regels zorgen ervoor dat in dat geval de kosten niet door de zorgverzekering worden vergoed. Het tarief voor no-show is € 50,- per gemiste afspraak.

Waarneming tijdens afwezigheid

Mocht het moeilijk voor u zijn om mijn vakanties te overbruggen, dan heb ik met vaste collega's goede afspraken over vervanging.

Klachtenregeling

Mocht u onverhoopt een probleem ervaren in de therapierelatie en daar niet met mij uit kunnen komen, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de LVVP.

Betalingsvoorwaarden

Opmerking vooraf: de onderstaande betalingsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing in alle situaties waarin betaling niet via de verzekering verloopt, maar ik bedragen rechtstreeks aan u in rekening breng.

Betalingsvoorwaarden

Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt (echter alleen indien vergoeding niet via de ziektekostenverzekering verloopt).

Artikel 2
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen.

Artikel 3
De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4
Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen. 

Artikel 6
Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,-.

Artikel 8
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.