PRIVACYSTATEMENT De Kraanvogel - Psychotherapie

versie 12 juli 2018

De Kraanvogel - Psychotherapie, gevestigd te Utrecht, Samuel van Houtenstraat 6, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30264873, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe De Kraanvogel - Psychotherapie met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1.     Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie De Kraanvogel - Psychotherapie persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van De Kraanvogel - Psychotherapie;
 3. bezoekers van de-Kraanvogel.nl van De Kraanvogel - Psychotherapie
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van De Kraanvogel - Psychotherapie

2.     Verwerking van persoonsgegevens

De Kraanvogel - Psychotherapie verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. met toestemming van betrokkene door video-opnames tijdens sessies verkregen voor intervisie of supervisiedoeleinden

3.     Doeleinden verwerking

De Kraanvogel - Psychotherapie verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de praktijkwebsite de-Kraanvogel.nl; 
 4. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens. 

4.     Rechtsgrond

De Kraanvogel - Psychotherapie verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5.         Verwerkers

De Kraanvogel - Psychotherapie kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van De Kraanvogel - Psychotherapie persoonsgegevens verwerken. De Kraanvogel - Psychotherapie sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6.         Persoonsgegevens delen met derden

De Kraanvogel - Psychotherapie deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. De Kraanvogel - Psychotherapie deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7.         Doorgifte buiten de EER

De Kraanvogel - Psychotherapie geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt De Kraanvogel - Psychotherapie ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).  

8.         Bewaren van gegevens

De Kraanvogel - Psychotherapie bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De Kraanvogel - Psychotherapie hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens:        5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;

9.         Wijzigingen privacystatement

De Kraanvogel - Psychotherapie kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van De Kraanvogel - Psychotherapie gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10.        Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht De Kraanvogel - Psychotherapie te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met De Kraanvogel - Psychotherapie door een bericht te sturen via de contactpagina op de website van De Kraanvogel - Psychotherapie.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop De Kraanvogel - Psychotherapie persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met De Kraanvogel - Psychotherapie door een bericht te sturen via de website van De Kraanvogel - Psychotherapie. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).