Voorwaarden

m.b.t. inschrijving en deelname aan nascholingsdagen bij De Kraanvogel – Acupunctuur

Door inschrijving gaat u akkoord met deze voorwaarden. Tevens geeft u aan dat u kennis heeft genomen van het Klachtenreglement.

Inschrijving

 • Inschrijving gebeurt in volgorde van ontvangst van het inschrijfformulier.
 • Na inschrijving ontvangt u via e-mail een bevestiging.
 • Bij overschrijding van het maximum aantal deelnemers komt u op een wachtlijst - zonder verplichting tot deelname. U ontvangt hiervan bericht. Wanneer er plaats vrijkomt of een extra datum voor de cursus wordt vastgesteld wordt u gevraagd of u hiervan gebruik wilt maken. Bij bevestigend antwoord wordt uw inschrijving definitief.

Cursusgeld

 • Inschrijving verplicht tot betaling van het cursusgeld (met inachtneming van de hieronder vermelde termijnen waarbinnen u kosteloos of tegen betaling van een percentage van het deelnamegeld kunt annuleren). 
 • Na het moment van inschrijven heeft u wettelijk 14 dagen de mogelijkheid om zonder kosten uw deelname te annuleren ('koop-op-afstand'). Indien de cursus binnen 14 dagen na aanmelding begint en u aan (een deel van) de cursus heeft deelgenomen vervalt deze mogelijkheid.
 • Enige tijd voor aanvang van de cursus ontvangt u een factuur. Deze dient twee weken voor aanvang van de cursus voldaan te zijn. Bij aanmelding binnen twee weken voor aanvang van de cursus dient de factuur per omgaande voldaan te worden.
 • Bij niet of te laat betalen ontvangt u een herinnering. Als u ook hierna niet binnen de (nieuwe) termijn betaalt zijn eventuele incassokosten voor uw rekening.
 • Het niet voldaan hebben van de factuur voor begin van de cursus leidt tot uitsluiting van de cursus; de betalingsverplichting blijft bestaan; de organisatie laat dit zo mogelijk voor begin van de cursus aan de cursist weten, zodat een oplossing gevonden kan worden
 • Annulering ná de bedenktijd van 14 dagen is onder voorwaarden mogelijk:
  • annulering tot 3 maanden voor begin van de cursus is kosteloos;
  • tot 2 maanden voor begin van de cursus is 25% van het cursusgeld verschuldigd,
  • tot 1 maand voor begin van de cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd,
  • tot 1 week voor begin van de cursus is 75% van het cursusgeld verschuldigd
  • daarna is het volledige bedrag verschuldigd (zie hieronder bij Verhindering cursist). 
 • De betalingstermijn voor de kosten in verband met afmelden is 14 dagen na afmeldingsdatum; indien de kosten voor deelname reeds gefactureerd zijn ontvangt de cursist een creditnota voor het niet verschuldigde deel; indien de kosten reeds zijn voldaan wordt het teveel betaalde binnen 14 dagen terugbetaald
 • Als u zelf een vervanger vindt vervalt de verplichting tot betaling van deze bedragen, echter pas als de vervanger zich daadwerkelijk heeft ingeschreven en diens bedenktijd is verlopen. Indien er een wachtlijst is kan de organisatie besluiten om eerst te kijken of iemand van de wachtlijst kan instromen. Ook in dat geval vervalt de betalingsverplichting.

Verhindering cursist

Bij afwezigheid van de cursist vindt geen restitutie plaats. In geval van overmacht kan de mogelijkheid worden geboden om de dag in te halen op een later tijdstip tegen een gereduceerd tarief; de organisatie is hiertoe echter niet verplicht en de cursist kan hier geen rechten op doen gelden.

Annulering door organisatie

 • Indien een cursusdag niet door kan gaan vanwege verhindering van de docent wordt in overleg met de cursisten een andere datum afgesproken. Wie bij het maken van deze afspraak aangeeft geen vervangende dag te kunnen of willen afspreken kan het cursusgeld voor die dag terugkrijgen.
 • Indien een cursus niet door kan gaan door het niet bereiken van het op de website genoemde minimaal aantal deelnemers laat de organisatie dit zo spoedig mogelijk weten. Reeds gefactureerde bedragen zullen worden gecrediteerd, reeds betaalde bedragen worden terugbetaald.
 • Bij annulering door de organisatie worden ook de beroepsorganisaties die de cursus hebben geaccrediteerd ingelicht (dit voor het geval cursisten in de problemen komen met het tijdig voldoen aan hun nascholingsverplichtingen). 

Geheimhouding

Alle informatie die door deelnemers wordt verstrekt is vertrouwelijk voor het instituut, medewerkers en docenten. Informatie die de cursist tijdens de cursus te weten komt over medecursisten, patiënten van docent of patiënten van medecursisten mag niet naar buiten worden gebracht. 

Participatie

Gezien het praktische karakter van de cursus is actieve participatie noodzakelijk; als cursist doe je mee met oefeningen (individueel en met medecursisten) en de uitwisseling / nabespreking daarvan; cursisten oefenen daarnaast o.m. polsdiagnose en behandelingen bij elkaar; indien er zwaarwegende redenen zijn waarom de cursist niet wil dat er op hem/haar geoefend wordt graag ruim voor begin van de cursus contact opnemen met de docent.

Copyright cursusmateriaal

Het copyright van alle cursusmateriaal (waaronder syllabus, handouts, AV-materiaal) berust bij De Kraanvogel - Acupunctuur, tenzij expliciet anders vermeld. Het is cursist niet toegestaan het materiaal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Kraanvogel - Acupunctuur te (laten) vermenigvuldigen of verspreiden of dit te gebruiken voor onderwijsdoeleinden.

Storende aanwezigheid

Bij storende aanwezigheid van de cursist zal de docent met de cursist bespreken wat er nodig en mogelijk is om de cursus op een voor alle betrokkenen prettige manier doorgang te laten vinden; afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd; als er geen overeenstemming kan worden bereikt of de afspraken niet tot verbetering leiden kan dit leiden tot uitsluiting van de cursist uit de cursus zonder dat restitutie wordt verleend; het oordeel van de docent hierover is bindend.

Klachtenregeling

Er is een klachtenregeling van kracht. Deze klachtenregeling is te vinden op de website.

********** versie juli 2019, kleine aanpassingen in regels mbt annulering t.o.v. versie maart 2018 ***********